Kasvatustyö

Kasvattajaksi

Kun suunnittelet pentujen teettämistä, niin muista, että lagotto romagnolo -rodun tulevaisuus on silloin myös sinun käsissäsi.

Yhdenkin pentueen teettänyt henkilö on kasvattaja. Kasvattajana tavoitteenasi on tietenkin kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia. Jokainen pentue on merkityksellinen rodun kannalta, siksi yhdistelmät on syytä harkita huolella. Sairaita, arkoja tai aggressiivisia koiria ei voi käyttää jalostukseen. Kasvattajan olet vastuussa myös rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamisesta. Jotta rotu säilyisi terveenä ja elinvoimaisena, ei jalostuspohja saa olla liian suppea. Tätä kaikkea säätelee Suomen Kennelliiton yleinen jalostusstrategia.

Kasvatustyötä vaikeuttaa, että kaikissa koirissa esiintyy perinnöllisiä sairauksia. Jokaisen kasvattajan pitäisi olla hyvin perehtyneitä oman rotunsa sairauksiin. Lagotot ovat mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA), joka määrittää pentueen rekisteröinnin ehdot. Rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma kannattaa tarkistaa ennen pentueen suunnittelua.

Usealle rodulle, niin myös lagotoille on kirjoitettu myös rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). Siihen on kirjattu jalostukset suuntaviivat ja tavoitteet. Tutustu siis rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan huolella ennen pentujen teettämistä.

Vuosittain rodulle kirjataan myös jalostuksen toimintaohje. Se on rodun kasvattajien ja harrastajien yhdessä sopima asiakirja, jolla pyritään ohjaamaan rodun jalostusta tavoiteohjelman suuntaan. Jalostuksen toimintaohjeesta saat hyvän käsityksen niistä asioista, johon sinun pitäisi kiinnittää huomiota, kun suunnittelet pentuja. Jokaisesta suunnitellusta pentueesta tulisi tehdä jalostustoimikunnalle yhdistelmätarkastuspyyntö ajoissa ennen nartun juoksun alkua, koska jalostustoimikunnalla voi olla tiedossaan sellaisia suvuissa olevia perinnöllisiä sairauksia jotka voivat vaikuttaa uroksen valintaan.

Näiden asioiden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä kasvattajan voidaan katsoa olevan juridisesti vastuussa myymissään pennuissa ilmenevien vikojen suhteen koko niiden elämän ajan. Kasvattajan tulee varmistaa, että tulevat omistajat ovat ymmärtäneet, mitä lagoton omistaminen vaatii ja esimerkiksi millaisiin sairauksiin pentu voi elämänsä aikana sairastua. Kasvattajan vastuulla on myös varmistaa, että tuleva kotiväki osaa hoitaa pentua oikein ja tarjoaa sille rodun omaista aktiviteettiä. Suomen Kennelliiton järjestämällä kasvattajan peruskurssilla opit koiran tiineyden, synnytyksen ja pentujenhoitamisen lisäksi ymmärtämään mistä kaikesta olet vastuussa, kun myyt pentuja. Kasvattajan peruskurssia suositellaan kaikille, jotka harkitsevat pentueen teettämistä. Suomen Kennelliito ry asettaa kasvattajalle monenlaisia vaatimuksia pentujen rekisteröintiin ja kauppasopimuksiin yms. liittyen. Kennelliiton sivuilta löydät aina uusimman koirarekisteriohjeen. Näistä saat hyvän opin kasvattajan peruskurssilla.

Kysele ja opi kokeneilta kasvattajilta, käy näyttelyissä, harrastuskentillä sekä lagottotapaamisissa tutustumassa rotuun ja koiriin. Kuvat ja tuloslistat eivät kerro koko totuutta. Vie oma koirasi muutaman kerran näyttelyyn. Saat näyttelyistä puolueettoman arvion koirasi rakenteesta sekä samalla opit tuntemaan muita rodun kasvattajia ja omistajia. Perehdy rotuun niin, että tunnet hyvin sen rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen. Kokeile koirasi kanssa eri harrastuslajeja, vie koirasi luonnetestiin, MH-kuvaukseen tai käyttäytymisen jalostustarkastukseen. Näin saat puolueettoman arvion myös koirasi luonteesta. Nämä ovat myös hyviä paikkoja uroksen etsintään. Jalostustoimikunta ei voi antaa ehdotuksia eikä suosituksia urosvalintaan, sillä vastuu pentueesta on aina kasvattajalla. Jalostustoimikunta kuitenkin kertoo mielellään, millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon juuri oman koiran kanssa.

Kennelliiton sopimus koiran kaupasta

Kennelliton sopimus nartun sijoituksesta

Kenelliton sopimus uroksen sijoituksesta

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (ks. hinnasto). Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat saantiehdot:

  • hakija on täyttänyt 18 vuotta

  • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa

  • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi

  • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua (lagotoilla Suomen Lagottoklubi ry.)

  • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin

  • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus